عرفان دیونوسیوس: سلب گرایی و استعلاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

آثار نویسندة سوری که نام دیونوسیوس آرئوپاگوسی (نوکیش آتنی، ح 500 م) را بر خویش داشت،
بیش از هر راهب شرقی دیگر تأثیری مستقیم بر غرب لاتینی گذاشت. مکتوبات او بسیار غیرمتعارف
می دانند و بر « الهیات عرفانی » و تقریباً به سبک دعا  و آکنده از نوواژه هاست. بسیاری او را خالق
این باورند که وی توانسته است به گونه ای موفقیت آمیز حقیقت ایمان مسیحی را از طریق مفاهیم
فلسفة نوافلاطونی تعلیم دهد. وی در ارائه نظریه هایی دربارة ماهیت خداوند، تفوق گوهر الهی بر
سلب و ایجاب، استعلاء مطلق و وحدانیت خداوند، تجلّی ذات اقدس الهی در مخلوقات،
خداگونگی و اتحاد با خداوند پیشگام بوده است.

کلیدواژه‌ها