خاستگاه و ظهور عرفان مسیحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

عرفان در حیات دینی مسیحی از آغاز پیدایش مسیحیت شکل گرفت و در طی تکّون و تطور خود
از دو منبع درونی و بیرونی اثر پذیرفت. این پژوهش درصدد برشمردن عناصر شکل دهندة عرفان
مسیحی در سده های اولیه است که در دو بخش بررسی می شود: بخش اول به میراث یهودی، یعنی
ارتباط تاریخی و محیطی دو جامعة یهودی و مسیحی، شباهت های آن دو جامعه در باب عقاید
دینی، مراسم و آیین ها ، تأثیر کتاب مقدس عبری و نقش فیلون، و سپس تاثیر ادیان رمزی و متونی
چون دیداخه، متون مکاشفاتی و آپوکریفایی و نیز آیین های گنوسی و هرمسی بر عرفان مسیحی
می پردازد و در ادامه به تأثیر مکاتب افلاطونی و نوافلاطونی در گرایش مسیحیت به عرفان اشاراتی
می شود. در بخش دوم در بیان تحول درونی به تأثیر انجیل ها، تعالیم عرفانی مسیح، پولس و یوحنا
اشاره شده است. این پژوهش نشان می دهد که عرفان مسیحی به رغم اثرپذیری از منابع بیرونی،
بیشتر از انجیل ها و تعالیم عرفانی، اخلاقی و زندگی زهدانة مسیح متأثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Origin and the Advent of Christian Mysticism

چکیده [English]

By the advent of Christianity mysticism has started practicing in the
Christian religious life and has been influenced by external and internal
sources during its development and formation. This essay tries to
survey the formative period of the Christian mysticism, and includes
two parts: In the first part the influence of following factors on
Christian mysticism have been dealt with: Jewish heritage– that is, the
historical and environmental relations of Jewish and Christian
communities and their similarities in the religious beliefs and rituals–
Hebrew Bible and Philo’s treatises, religious texts– such as Didache
and Apocalyptic and apocryphal literature– mysterious religions, and
Gnostics and Hermetic rituals. Moreover, the impact of Platonic and
Neo-Platonic schools on Christians’ tendency towards mysticism has
been mentioned. In the second part, the influence of internal sources
such as Gospels, the mystical teachings of Christ, Paul and John, have
been studied. Finally, we come to the conclusion that Christian
mysticism, in spite of external influences, has mostly been impacted by
the Gospels and mystical and moral teachings of Christ and his ascetic
life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christian mysticism
  • Jewish heritage
  • Gospels
  • Paul
  • Philo
  • John