دین یهود و مسائل زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بسیاری از آئین های یهودی در طول تاریخ، همراه و همگام با پدیده های طبیعی شکل گرفته اند.
برگزاری اعیاد یهودی در آستانة فصل بهار و پاییز از این گونه اند. میشنا و تلمود نیز آموزه های کتاب
مقدس در ارتباط با طبیعت را در راستای حفظ محیط زیست شرح و بسط داده اند. یک یهودی باید
با استفاده از دستورات تورات و استناد به آنها، راههایی را برای زندگی در دنیا برگزیند که کمترین
آسیب را به محیط زیست وارد سازد و با تغییر و تحولات طبیعی، همچون تغییر فصل ها، سازگار
باشد. این نوشتار می کوشد دیدگاه های یهودیان را نسبت به خدا، انسان و طبیعت بازگو نماید و
راه کارهای شرع یهود را در ارتباط با بحران های زیست محیطی بیان کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Judaism and the Environment

چکیده [English]

Most of the Jewish rituals have been formed in connection with nature
throughout history. Mishna and Talmud elaborated the nature-oriented
teachings of the Bible in order to protect the environment. So Jews who
behave in accordance with the teachings of Torah must choose the
ways that are compatible with natural changes, such as the emergence
of seasons, to cause the least damage to the environment. This article
tries to describe the Jews’ view on God, man and nature and explain
their solution to the environmental crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the environment
  • Judaism
  • Bible
  • Nature
  • environmental crisis