تأملی در آداب و رسوم زرتشتیان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

برخی از آداب و رسوم مردم کنونی ایران، مانند جشن نوروز و چیدن سفرة هفت سین،
چهارشنبه سوری و آیین های شب عرفه/ علفه در آخر سال، شب یلدا و برخی آیی نهای دیگر،
بازماندة آداب و رسوم ایرانیان پیش از اسلام است. بخش مهمی از آیین های ایران باستان را جامعة
زرتشتیان ایران حفظ کرده اند. بنابراین، بررسی آیین های ایشان به درک و تحلیل آیین های کهن
بازمانده از ایران باستان بسیار کمک خواهد کرد. آداب و رسومی که زرتشتیان کنونی به جای
می آورند، با آنچه که در نوشته های فارسی میانه و فارسی زرتشتی آمده است، تفاوت هایی را نشان
می دهد. آدابی که در کرمان و روستاهای مختلف زرتشتی نشین یزد رایج است نیز با یکدیگر
متفاوت اند. در این مقاله مهمترین ارکان مشترک در آیین های زرتشتیان کنونی، معرفی و بررسی
می شود. این ارکان و خرده رسم ها در بیشتر آیین ها ثابت است و به کمک آنها مقایسة آیین ها و
بررسی دگرگونی و تفاوت آنها امکا نپذیر می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Consideration of Zoroastrian Customs and Ceremonies in Iran

چکیده [English]

Some customs of present Iranians, like Norouz ceremony and Haft-sin,
Chaharshanbe-suri, the customs of Arafe/Alafe on the last night of the
year, Yalda and some other ceremonies, has been retained from the
ancient Iran. Zoroastrians of Iran have preserved these ancient customs
more than other groups, so the consideration and deliberation of
Zoroastrian ceremonies will help us to analyze the Iranian ceremonies
as a whole. However, the contemporary Zoroastrian rituals, in some
respects, differ from the rituals and customs mentioned in middle
Persian texts. Moreover, these rituals are not the same in all Zoroastrian
regions of Iran (i.e., Kerman, Yazd and etc). In this paper, the common
customs of present Zoroastrians and the important elements of their
rituals are studied, so we can survey the development of their customs
and make a comparison between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient Iranian customs
  • ceremonies and rituals
  • Sofreh
  • Charities
  • Gāhānbār