باطنیگری، اتهام عین القضات همدانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

یکی از اتهامات قاضی همدانی، ترویج تعالیم باطنیه، به ویژه باور آنان دربارة امام است و مغرضان،
ضرورت دستگیری پیر از مریدان را که در آثار قاضی فراوان مورد تأکید قرار گرفته ، دستاویز این
اتهام نمودند. حقیقت آن است که این دو مفهوم، به لحاظ وجودی مشابهت های فراوانی با یکدیگر
دارند، زیرا تصوف و تشیع، هر دو به ساحتی باطنی معتقداند که فراتر از فهم و ادراک ظاهری انسان
است و راه یافتن و بهرهمندی از آن کار هر کسی نیست. این باور، مستلزم معرفی امام/پیر به عنوان
انسان کامل و جانشین پیامبر در هر عصر، و تعلیم حقایق باطنی و تأویل متون مقدس به عنوان
مهم ترین منصب امام/پیرِ ملهم از جانب خداوند، و ضرورت تبعیت کامل از وی از سوی شیعه/مرید
میباشد که همگی آنها از سوی اکثریت اهل سنت مردود و غیر قابل پذیرش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

‘Ayn al-Quzzāt Hamedānī and the Accusation of Promoting Ismā‘īlism

چکیده [English]

One of The charges against ‘Ayn al-Quzzāt Hamedānī was propagation
of Ismā‘īlī doctrines, especially the doctrine of infallible Imam. His
idea about the necessity of master’s guidance for aspirants provided the
pretext for his opponents to accuse him. In fact, there are close
similarities between these two concepts, i.e. Imam in Shi’ism and
Master in Sufism, because both Sufis and Shiites believe that there is
an esoteric knowledge beyond the external world which could be
acquired only by a few men. Consequently, as they say, people need
Imam/Master as the successor of the prophet to teach them the secret
truths and to uncover the esoteric meanings of Holy Quran. Since
Imam/Master’s knowledge is inspired by God Shiites/aspirants should
obey him without questioning. However, this doctrine is completely
rejected by the majority of Sunnis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam
  • Master
  • ‘Ayn al-Quzzāt Hamedānī
  • Sufism
  • Ismā‘īlism
  • esoteric knowledge
  • Interpretation