هزاره اندیشی در ادیان ایران باستان و نظریة ادوار نبوت اخوان الصفا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

دین زرتشتی، آیین زروانی و آیین مهر چنان با باورهای نجومی عجین شده اند که بدون درک
صحیح این باورها، شناخت درست این ادیان و مکاتب تقریباً امکان پذیر نخواهد بود . از جمله
باورهای دینی-نجومی که در این ادیان اهمیت بسیار دارد، بحث هزاره اندیشی و دوره های کیهانی
است. اخوان الصفا نیز که انجمنی سری و عرفانی در قرن سوم و چهارم ه .ق در بصره و بغداد
بودند، رسائلی را تدوین نمودند که آکنده از باورها و آرای دینی- نجومی است. نظریة ادوار نبوت از
جمله مباحثی است که اخوان بر حسب آن به تبیین دوره های کیهانی و البته تاریخ قدسی
پرداخته اند. مشاهد ة برخی قرابت ها در آرای این دو، ما را بر آن داشت تا پس از بررسی
رویکردهای دینی و نجومی در هزاره اندیشی ایرانی (به صورت خاص در دین زردشتی و آیین
زروانی) و نظریة ادوار نبوت، به مقایسه و بررسی خط و ربط های آن ها بپردازیم. در این پژوهش با
تکیه بر منابع معتبر علمی و تاریخی کوشش بر آن است که ریشه های مشترک این باورها شناسایی و
تحلیل شود. از مهمترین دستاوردهای این پژوهش، می توان به ارائة طرح جدیدی از تطبیق مراتب
وجودی ادیان ایران باستان و نفوس فلکی اشاره نمود. در این تحقیق با بررسی کهن الگوهای زمان
بی کران و مکان ازلی در ساحت عدم تعین مادی و مینوی، و ساحت مینوی، میان ایزدان و
امشاسپندان در ادیان ایران باستان، و عقل کل و نفس کل و نفوس فلکی در قاموس اخوان الصفا
تطبیق برقرار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Millenarianism in Ancient Iranian Religions and Ikhwān al-Safā’s Theory of Prophetic Cycles: A Comparative Study

چکیده [English]

Zoroasterianisam, Zurvanism and Mithraism have been combined with
astrological beliefs in such a way that it is nearly impossible to grasp
these schools and religions without having knowledge about
astrological beliefs. Ikhwān al-Safā, a mystical and esoteric association
in tenth century in Basra and Baghdad, wrote 52 epistles full of religioastrological
beliefs and thoughts. For example their theory of Prophetic
Cycles was developed to explain the cosmic cycles and the sacred
history. Observing similarities between ancient Iranian religions and
Ikhwān al-Safā and after surveying the religio-astrological elements of
Iranian millenarianism (especially that of Zoroasterianism and
Zurvanism) and Ikhwān al-Safā’s Prophetic Cycles, we decieded to
compare these two religious traditions. In the present research, by using
scientific and historical references, we have tried to recognize and
analyze the common roots of these beliefs and thoughts in the both
traditions. The most significant achievement of this research is
presenting a new method for comparison between the ancient Iranian
concept of ontological levels and Ikhwān al-Safā’s concept of celestial
souls. Moreover, by surveying the role of the archetypes of infinite
Time and eternal Place in the immaterial and material world, we could
make a comparison between Yazatas and Ameshaspentas of ancient
Iranian religions and Ikhwān al-Safā’s consepts of Universal Reason,
Universal Soul and Celestial Souls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient Iranian religions
  • Ikhwān al-Safā
  • Millenarianism
  • prophetic cycles
  • Ameshaspand
  • celestial souls