نامهای اهورامزدا در اوستا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مفهوم خدا جوهرة اصلی و بنیادی ترین مفهوم در بسیاری از متون مقدس از جمله اوستا است. در
این گونه متون، صفات و ویژگی های خداوند از طریق اسماء و نامهایی بیان شده است که هر یک
معرف جنبه ای از وجود خداوند اند. در اوستا نیز خداوند با نا مهای متعددی چون اهورامزدا که
معرف بالاترین خرد و یکتایی کامل اوست، و نیز صد و یک نام دیگر خوانده شده است. اهورامزدا
در گاهان خداوند خرد است که گیتی و مینو را به وسیلة آن می آفریند. بدین سبب جهان هستی که
سراسر نیکویی است، فعل او به شمار می آید، اما او بیکرانه و نامحدود، و گیتی کرانه مند و محدود
است. اهورامزدا قائم به ذات است و امشاسپندان که جلوه های او هستند، قائم به او می باشند. به این
ترتیب، آفرینندگی و فزونی بخشی، اقتضای ذات اهورامزدا به شمار م یآید که از طریق سپنته مینیو
که خرد مقدس و هستی بخش اوست، به ظهور می رسد. در این پژوهش کوشش بر آن است که با
بررسی نام های خداوند در اوستا و تفاسیر آن، صفات و ویژگی های اهورامزدا از دیدگاه دین مزدایی
تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Names of Ahura Mazda in Avesta

چکیده [English]

The concept of God is the most important concepts in the sacred texts.
In these texts the attributes and characteristics of God are told through
the names, so that each name describes an aspect of God. In Avesta, as
a sacred book, God has several names included Ahura Mazda and 101
other names. Ahura Mazda, in Gahan, is God of wisdom who creates
heaven and earth. So the universe, which is full of goodness, is
considered as the act of God. Ahura Mazda is infinite and limitless but
the cosmos is finite and limited. Ahura Mazda is self-existing God and
Amesha Spantas, the divine sparks and manifestations, depend on Him.
Therefore, Ahura Mazda is inherently creative and benevolent and
these attributes are manifested through Spanta Mainyu, His holy
wisdom. This article tries to survey the names of God in Avesta and its
interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahura Mazda
  • Spanta Mainyu
  • Holy wisdom
  • Amesha Spantas