مقایسة آراء امیل دورکیم و کلیفورد گیرتز در زمینة دین با تأکید بر رویکرد آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

دین همواره به مثابة یکی از ارکان زندگی انسان، از چشم اندازهای گوناگون مورد ارزیابی و تحلیل
قرار گرفته است. مطالعة دین از منظر جامعه شناختی و انسانشناختی از جمله چشم اندازهایی به
شمار میآید که در عصر حاضر با اقبال فراوانی روبه رو شده است. در این میان، از یک سو آراء و
اندیشه های بزرگان جامعه شناسی کلاسیک مانند آگوست کنت 3، کارل مارکس 4، امیل دورکیم 5 و
اسپنسر 6، و از دیگر سو افکار کسانی مانند کلیفورد گیرتز 7 (از انسان شناسان بزرگ روزگار ما) در
شکل گیری و بسط جامعه شناسی و انسان شناسی دینی نقش آفرین بوده اند. مقالة حاضر با توجه به
اهمیت جایگاه امیل دورکیم و کلیفورد گیرتز بر آن است تا اندیشه های دین شناسانة آنها را با
محوریت قرار دادن رویکردشان نسبت به دین مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بدین منظور پیش از
پرداختن به نکتة فوق، به مسائلی نظیر تعریف دین، خاستگاه دین، نقش یا کارکرد دین از منظر آنها
اشاره می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between the Viewpoints of Émile Durkheim and Clifford Geertz on Religion (with Emphasis on Their Approaches)

چکیده [English]

Religion, as an important pillar of human life, has been studied from
different perspectives, e.g. sociological, anthropological and etc. In this
respect, the thoughts and viewpoints of great classic sociologists such
as August Comet, Karl Marx, Émile Durkheim and Herbert Spencer
and also other scholars such as Clifford Geertz (the great contemporary
anthropologist) were curial elements in forming and developing the
religious sociology and anthropology. The present paper tries to
analyze the viewpoints of Émile Durkheim and Clifford Geertz on
religion. So we firstly deal with the definition of religion and its origin
and function and finally we compare their views on these subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Émile Durkheim
  • Clifford Geertz
  • religious sociology
  • religious anthropology
  • the origin of religion