«برکت‌بخشی» و نقش آن در برساخت هویت یهودی در اسفارِ عهدعتیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

یکی از کارکردهای اجتماعی مهم دین هویت‌سازی است. ادیان برای پیروان خود، ویژگی‌های خاصی تعیین کرده‌اند که با ایجاد مشابهت و تمایز با غیر، بین آن‌ها همبستگی ایجاد کرده و آن‌ها را از دیگران متمایز می‌کند. بدین ترتیب با ایجاد مرز بین خودی‌‌ها و دیگران هویت پیروان خویش را تعریف می‌کنند. در ادیان تاریخی این فرایند هویت‌سازی در بستر تاریخ تداوم می‌یابد. هویت یهودی نیز به عنوان یک هویت قومی- دینی، در طول تاریخ شکل گرفته و هم‌چنان تا عصر حاضر دچار ابهامات و مناقشاتی است. شرح تولد و شکل‌گیری قوم یهود در اسفار که اساس عهدعتیق است آمده است. در این متن مولفه‌ها و فرایندهای متعددی می‌توان یافت که در برساخت هویت‌ یهودی نقش دارند از جمله عهد، مشایخ، برگزیدگی، قومیت، شریعت. «برکت‌بخشی» نیز یکی از این مولفه‌هاست. در این مقاله با رویکردی بینارشته‌ای، عملکرد برکت‌بخشی به عنوان فرایندی هویت‌ساز در متن اسفار تبیین و تحلیل می‌گردد. نشان داده می‌شود که برکت‌بخشی با تعریف مرزهای قومی، مفاهیم و نهادهای دینی ارتباط داشته و در تعریف هویت یهودی نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Blessing" and its Role in Building of Jewish Identity in the Pentateuch

نویسندگان [English]

 • Sepideh Vahidnia 1
 • Arastoo Mirani 2
 • Yahya Sabbaghchi 3
1 PhD Candidate of Comparative Religion and Mysticism, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistance Professor at Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Center for Islamic Education and Humanities, Sharif University of Technology
چکیده [English]

One of the important social functions of religion is identity building. Religions determine characteristics for their followers that by creating similarities and differences with others, create correlations between them and distinguish them from others. In this way, they define the identity of their followers by creating a border between insiders and others. In historical religions, this process of identification continues in the context of history. Jewish identity, as an ethnic-religious identity, has been formed throughout history and is still subject to ambiguity and controversy to this day. The Pentateuch, the basis of the Old Testament, describes the birth and formation of the Jewish people. In this text, several components and processes can be found that play a role in the construction of Jewish identity, including the covenant, the patriarchs, the choice, the ethnicity, the law, etc. "Blessing" is also one of these components. In this article, with an interdisciplinary approach, the function of blessing as an identity-making process in the text of Pentateuch is explained and analyzed. Blessing is shown to be related to the definition of ethnic boundaries, concepts, and religious institutions, and to the definition of Jewish identity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • identity
 • Judaism
 • blessing
 • Pentateuch
 • Patriarchs
 • شریعت یا تورات بر اساس کتاب مقدس اورشلیم، پیروز سیار، تهران، هرمس، 1394.
 • الطائی، علی، بحران هویت قومی در ایران، تهران، شایگان، 1382.
 • اپستاین، ایزیدور، یهودیت: بررسی تاریخی، بهزاد سالکی، تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1385.
 • جنکینز، ریچارد، هویت اجتماعی، تورج یارمحمدی، تهران، شیرازه، 1381.
 • شولتز، ساموئل، عهدعتیق سخن می‌گوید، مهرداد فاتحی.
 • کتاب مقدس یهود تَنَخ، سایت انجمن کلیمیان تهران،     

 http://www.iranjewish.com/home.asp

 • گندمی، رضا، "اندیشه قوم برگزیده در یهودیت"، هفت آسمان، سال 7، شماره 26.
 • دایرة المعارف کتاب مقدس، بهرام محمدیان و دیگران، تهران، سرخدار، 1381.
 • مک‌دونالد، ویلیام، خروج- تفسیر کتاب مقدس برای ایمان‌داران.

 

 • Assavavirulhakarn, Prapod, “Blessing”, Encyclopedia of religion, London, Thomson Gale, 2005, vol.2, pp. 979-985.
 • Atlan, Henri, “Chosen People”, 20th Century Jewish Religious Thought, Cohen, Mendes-Flohr, Philadelphia, JPS, 2009, pp.55-59.
 • “Blessing”, The Free Dictionary,

 thefreedictionary.com/blessing.

 • Dadon, Kotel, “Role of the Wife in the Jewish Marriage in Old Testament Scripture in Jewish Low and in Rabbinic Literature”, Kairos, vol.XII, No.2, 2018, pp.128-158,

https://doi.org/10.32862/k.12.2.2.

 • The editors of Encyclopedia Britanica, “Esraelite”, Encyclopedia Britanica,

https://www.britannica.com/topic/Israelite%3E.

 • , Morris Jastrow, Nowack, Wilhelm, “Blessing and Cursing”, Jewish Encyclopedia, vol.3, pp.243-244,

https://jewishencyclopedia.com.

 • Karesh, Sara E., Hurvitz, Mitchell M., “Jewish Identity”, Encyclopedia of Judaism, J. Gordon Melton(ed.), New York, Facts on File, 2006, pp.251-252.
 • Karesh, Sara E., Hurvitz, Mitchell M., “Peoplehood”, Encyclopedia of Judaism, J. Gordon Melton(ed.), New York, Facts on File, 2006, 384-385.
 • Karesh, Sara E., Hurvitz, Mitchell M., “Patriarchs”, Encyclopedia of Judaism, J. Gordon Melton(ed.), New York, Facts on File, 2006, 381-382.
 • Karesh, Sara E., Hurvitz, Mitchell M., “Bracha”, Encyclopedia of Judaism, J. Gordon Melton(ed.), New York, Facts on File, 2006,65.
 • Kohler, Kaufmann and other, “Covenant”, Jewish encyclopedia, vol.4, pp.318-322, p.318-322,

https://jewishencyclopedia.com.

 • Kim, Y., “The Jubilee: Its Reckoning and Inception Day”, Vetus Testamentum, Brill, vol.60, 2010, pp.147-151,

https://www.jstor.org/stable/20700053.

 • Lange, Nicholas de, An introduction to Judaism, New York, second edition, Cambridge University Press, 2002.
 • Freidenreich, David, Foreigners and Their Food, London, University of California Press, 2011.
 • Pike, Dana, “‘I Will Bless the Lord at All Times’: Blessing God in the Old Testament”, Ascending the Mountain of the Lord: Temple Praise, and Worship in the Old Testament, Seely, Chadwick, Grey, Salt Lake City, Sperry Symposium, 2013, pp.136-155.
 • Mowvley, H., “The Concept and Content ‘Blessing’ in the Old Testament”, The Bible Translator, 1965, No.2, vol.16, pp.74–80.
 • Rotenberry, Paul, “Blessing in the Old Testament: A Study of Genesis 23:3”, Restoration Quarterly (Studies in Christian Scholarship), vol.2, 1958, pp.32-36.
 • Singer, Isidor and others, “Marriage”, Jewish Encyclopedia, vol.8, p.335-340.
 • https://jewishencyclopedia.com.