بدعت و راست‌کیشی در مسیحیت نخستین با نگاهی به نظرات والتر بائر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران

چکیده

دین مسیحیت از دل شریعت سخت‌گیر یهود پدیدار شد و به تدریج راه خود را جدا کرد. نوشته‌های پدران کلیسا مؤیّد آن است که ایشان ضمن ترسیم ابعاد راست‌کیشی، سایر نظرات را بدعت می‌دانستند. ایشان دیدگاه خود را تنها خوانش صحیح از مسیحیت که منطبق بر تعالیم عیسی و رسولان بود، تلقّی کرده و بر مبارزه با بدعت‌گذاران تأکید داشتند. روی‌کار آمدن حکومت مسیحی در قرن چهارم، دایره قدرت اصحاب کلیسا را بیشتر و عرصه را بر سایرین تنگ‌تر کرد. این باور که مسیحیت نخستین از تنوّع و تکثّر برخوردار نبوده و نظرات کلیسای رُم تنها قرائت موجود و صحیح بوده است تا قرن گذشته در بین محققان مقبول بود. اما اوّل بار والتر بائر، پژوهشگر صدر مسیحیت، با نگارش کتابی این نظریه را مورد نقد قرار داد. وی با آوردن شواهد گوناگون کوشید تا در تعریف مسیحیت اوّلیه از منظر تاریخی و مستقل از دیدگاه‌های کلیسای کاتولیک تجدید نظر کند. بر مبنای تحقیقات او مسیحیت از ابتدا متنوّع بوده و ما شاهد وجود «انواع مسیحیت» هستیم که کلیسای رُم آنها را بر نتابیده و در پی گسترش نفوذ خود، سعی در از میان بر داشتن دیگر عقاید داشت، امری که با مسیحی شدن امپراتوری روم سرعت بیشتری یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heresy and Orthodoxy in Early Christianity with According to Walter Bauer's Work

نویسندگان [English]

 • Mehran Rahbari 1
 • Shahram Pazouki 2
1 PhD Candidate of Comparative Religion and Mysticism, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Comparative Religion and Mysticism at the Iranian Research Institute of Philosophy, Tehran, Iran
چکیده [English]

Christianity emerged from the Strict Jewish religion and over time they gradually parted ways. The Early Church Fathers’ Writings confirm that the dimensions of orthodoxy were drew and considered other ideas as heresy. They saw their view as the only correct reading of Christianity that was consistent with the teachings of Jesus and the apostles, and emphasized the struggle against heretics. The advent of Christian rule in the fourth century increased the power of the church and narrowed the field to others. Until the last century, this belief that early Christianity did not have diversity and that the views of the Church of Rome were the only correct reading was accepted by scholars. But Walter Bauer, a scholar of early Christianity, criticized this theory in his book. He tried to reconsider the definition of early Christianity from a historical point of view, independent of the views of the Catholic Church, by presenting various evidences. According to his research, Christianity has been diverse from the beginning, and we are witnessing the existence of "types of Christianity." The Church of Rome did not tolerate them and tried to eradicate their other beliefs, which accelerated with the Christianization of the Roman Empire.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Early Christianity
 • Orthodoxy
 • Heresy
 • Church fathers
 • Walter Bauer
 • اُگریدی، جوآن، مسیحیت و بدعت‌ها، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، قم، مؤسسه فرهنگی طه، 1377.
 • پیگلز، الین، انجیل‌های گنوسی، ترجمه ماشاءالله کوچکی میبدی، چاپ دوم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1395.
 • روبنستاین، ریچارد ای.، وقتی عیسا خدا شد، ترجمه راضیه سلیم‌زاده، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز، 1396.
 • فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، دار الهجره، قم، 1409 ق، ج۲.
 • لین، تونی، تاریخ تفکر مسیحی، ترجمه روبرت آسریان، چاپ چهارم، تهران، فرزان‌روز، 1390.
 • ناردو، دان، پیدایش مسیحیت، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، تهران، ققنوس، 1385.
 • هاروی، کاکس، مسیحیت، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1378.
 • Augustine, De haeresibus, Washington, Catholic University of America Press, 1956.
 • Bauer, Walter, Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity, Translated by R. A. Kraft and G. Krodel, Philadelphia, Fortress, 1971.
 • Behr, John, Irenaeus of Lyons: Identifying Christianity, OUP Oxford, 2013.
 • Bets, Hans Dieter; Browning, Don; Jüngel, Eberhard; Janowski, Bernd; Religion Past & present, Boston, Brill, 2010, Vol. 8.
 • Brown, Harold O.J., Heresies: Heresy and Orthodoxy in the History of the Church, Peabody, MA, Hendrickson Publishers, 1998.
 • Brown, Peter, The World of Late Antiquity: AD 150-750, New York, W. W. Norton & Company, 1989.
 • Bruce, Frederick F., The Spreading Flame: The Rise and Progress of Christianity from its First Beginnings to the Conversion of the English, Exeter, Paternoster, 1964.
 • Cross, Frank L.; Livingstone, Elizabeth A., eds., "Heresy" In The Oxford Dictionary of the Christian Church, third Edition, Oxford, Oxford University Press, 1997.
 • Decker, Rodney J., "The Bauer Thesis: An Overview", In Orthodoxy and Heresy in Early Christian Contexts, Paul A. Hartog ed., James Clarke & Co, 2015.
 • Dunn, James D.G., Unity and Diversity in the New Testament: An Inquiry into the Character of Early Christianity, Philadephia: Westminster Press, 1977.
 • Ehler, Sidney Z.; Morrall, John B., Church and State Through the Centuries: A Collection of Historic Documents with Commentaries, Biblo & Tannen, 1967.
 • Ehrman, Bart D., Lost Christianities, New York, Oxford University Press, 2003.
 • Esler, Philip F., The Early Christian World, Routledge, 2004.
 • Eusebius, Ecclesiastical History, In Roman Civilization, Naphtali, Lewis; Meyer, Reinhold, Columbia University, 1990.
 • Flora, Jerry, "A Critical Analysis of Walter Bauer’s Theory of Early Christian Orthodoxy and Heresy", ThD diss., The Southern Baptist Theological Seminary, 1972.
 • Frances, Margaret Y., The Cambridge History of Christianity Volume 1: Origins to Constantine, Cambridge University Press, 2006.
 • Freeman, Charles, The World of the Roman, New York, Oxford University press, 1993.
 • Frend, WilliamC., The Rise of Christianity, Philadelphia, Fortress Press, 1984.
 • Gibbon, Edward, The Decline and Fall of the Roman Empire, Naxos Audio Books, 2014, Vol. 2.
 • Gonzalez, Justo L., Story of Christianity, New York, HarperCollins, 2014, Vol. 1.
 • Grant, Michael, History of Rome, New York, History Book Club, 1997.
 • Gregory, Andrew, Tuckett, Christopher, eds., The Oxford Handbook of Early Christian Apocrypha, Oxford University Press, 2015.
 • Harr, Stephen, Simon Magus: The First Gnostic?, de Gruyter, 2003.
 • Henn, William, "Orthodox", In The New Dictionary of Theology, edited by Joseph A. Komonchak et al., Wilmington, Glazier, 1987.
 • Hunt, Emily J., Christianity in the Second Century: The Case of Tatian, Routledge, 2003.
 • Ignatius, In The Apostolic fathers, Philip Schaff (ed.), Christian Classics Ethereal Library, 1885, 1.
 • Irenaeus, Against Heresies, Translated by Alexander Roberts, In The Apostolic fathers, Philip Schaff (ed.), Christian Classics Ethereal Library, 1885, Vol. 1.
 • Justin Martyr, First Apology, In The Apostolic fathers, Philip Schaff (ed.), Christian Classics Ethereal Library, 1885, Vol. 1.
 • Origen, The Song of Songs: Commentary and Homilies, Translated by R. P. Lawson, Newman Press, 1957, Book 3.
 • Quispel, Gilles, "Gnosticism from Its Origins to the Middle Ages", In Encyclopedia of religion, NY Macmillan, 1987, Vol. 5.
 • Robinson, James M., The Nag Hammadi Library, Third Edition, San Francisco, Harper One, 1990.
 • ------------------------,Koester, H., Trajectories Through Early Christianity, Philadelphia: Fortress Press, 1971.
 • Robinson, Thomas A., "Heresy: Christian Concepts", In Encyclopedia of Religion, Jones, Lindsay (ed.), MacMillan, 2005, Vol. 6.
 • Royalty, Robert M., The Origin of Heresy: A History of Discourse in Second Temple Judaism and Early Christianity, Routledge, 2013.
 • Rudolph, Kurt, Gnosis: The Nature & History of Gnosticism, Translated by Robert McLachlan Wilson, Harper San Francisco, 1987.
 • Saint John of Damascus, The Fount of Knowledge, In The Philosophical Chapters, on Heresies, the Orthodox Faith (The Fathers of the Church, Vol. 37), Translated by Frederic H. Chase Jr., CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.
 • Schleiermacher, Friedrich D. E., The Christian Faith, New York, Harper Torchbooks, 1963, Vol. 1.
 • Star, Chester G., A History of the Ancient World, New York: Oxford University Press, 1991.
 • Tertullian, The Prescription Against Heretics, Translated by Peter Holmes, In The Apostolic fathers, Philip Schaff (ed.), Christian Classics Ethereal Library, 1885, 3.
 • Turner, Huge, The Pattern of Christian Truth: A Study in the Relations between Orthodoxy and Heresy in the Early Church, London: A.R. Mowbray & Co. Ltd, 1954.