پژوهشی پیرامون هویت نویسندۀ کتاب مکاشفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 گروه ادیان و عرفان، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

متون آپوکالیپسی، به عنوان مجموعه متونی که مکاشفاتی را پیرامون رویدادهای فرجام جهان روایت می­کنند، در سنت‌های یهودی و مسیحی به لحاظ صورت و محتوا اشتراکات بسیاری زیادی با یکدیگر دارند. از جملۀ این ویژگی­های مشترک، انتساب آپوکالیپس‌های یهودی به نامدارترین شخصیت‌های این دین نظیر موسی، توسط نویسندگان این گونه آثار به منظور اعتبار بخشی به آثارشان است، که اصطلاحاً «مجعول نویسی» خوانده می‌شود. نویسندگان آپوکالیپس‌های مسیحی نیز همانند همتایان یهودی‌شان این روش را به کار بردند و آثار خود را به شخصیت‌های مهم مسیحی نسبت دادند. ولی­ در این میان، کتاب مکاشفۀ یوحنّا یکی از نمونه‌های برجستۀ آپوکالیپس‌های مسیحی است که نویسنده در آن به صراحت به نام خود یعنی یوحنّا به عنوان نویسندۀ اثر اشاره می‌کند. به همین سبب، از همان سده‌های نخست تاریخ مسیحی مباحثات بسیاری پیرامون هویت این نویسنده در میان عالمان مسیحی شکل گرفت که تا عصر حاضر هم‌چنان ادامه داشته است.  نوشتار حاضر نشان می­دهد که شناخت ما از هویت فردی یوحنّا امری تقریباً غیرممکن است، ولی با وجود این می­توان به شناخت نسبتاً روشنی دربارۀ هویت اجتماعی یوحنّا در مقام یکی از انبیا مسیحی نخستین و نحوۀ فعالیت­های دینی‌اش در حوزۀ جغرافیایی مخصوص به خود یعنی منطقۀ آسیای صغیر دست یافت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study about the Author of the Book of Revelation

نویسندگان [English]

 • Azadeh Rezaei 1
 • Fatemeh Lajevardi 2
1 comparative religions and mysticism, faculty of theology, Islamic Azad Un iversity, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Department of Religion and Mysticism, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Apocalypses, as the writings which narrate the revelations about the occurrences of the finality of the world, have much in common in Judeo and Christian traditions in terms of form and content. One of their common features is pseudepigraphy, i.e. the attribution of the Jewish apocalypses to the most prominent Jewish figures including Moses, through which the real authors could have accentuated on the authority of their works. The authors of the Christian apocalypses, like their Jewish counterparts, attributed their works to the prominent Christian figures. Meanwhile, the Book of Revelation is one of the most significant Christian apocalypses that its author explicitly refers to his name, John, as the author of it. Thus, since the early centuries of Christian history, many discussions have been made concerning the identity of the author by the Christian thinkers, which have even continued until today. This article is seeking to present a clear picture of the identity of the author according to some historical accounts, the ideas of the early Christian thinkers and the ideas of the modern scholars. The present study indicates that John was one of the early Christian prophets who was engaged in his religious ministry in Asia Minor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Apocalypse
 • Pseudepigraphy
 • Book of Revelation
 • John
 • Jewish prophets
 • کتاب مقدس، ترجمه انجمن کتاب مقدس ایران.
 • عهد جدید (نسخۀ اورشلیم)، ترجمۀ پیروز سیّار، تهران، 1387ش.
 • Applebaum, S., “Jewish Diaspora”, Jewish People in the First Century, S. Saffari and M. Stern (eds.), Assen, Netherlands: Van Gorcum, 1974, vol.­1.
 • Aune, David E., Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World, Grand Rapids: Michigan, William B. Eerdmans Company,
 • Aune, David E., Revelation 1-5: Word Biblical Commentary 52A, Dallas: TX, Word Books Publisher, 1997.
 • Aune, David E., “Social Matrix of the Apocalypse of John”, Biblical Research, No. 24, 1981.
 • Charles, R. H., A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, Edinburgh, T and T Clark, 1920, vol. 1.
 • Collins, John , Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature, Grand Rapids: Michigan, William B. Eerdmans Company, Second Edition, 1998.
 • Collins, John J., “Introduction”, Semeia 14: Apocalypse: The Morphology of a Genre, Missoula: Scholars, 1979.
 • Diadache: The teaching of the Twelve Apostles with Introduction, Translation, Notes and Illustrative Passages, H. De Romestin (ed.), London, Parker and Co, Second Edition, 1885.
 • Eusebius, The Ecclesiastical History: Books 1-5, translated by Roy J. Deferrari, Washington D.C., The Catholic University of America Press, 1955.
 • Hemer, Collin J., letters to the Seven Churches of Asia in their Social Setting, Sheffield, Journal for the Study of the Old Testament, 1986.
 • Johnson, Sherman E., “Early Christianity in Asia Minor”, Journal of Biblical Literature, vol. 77, No. 1, 1958.
 • Josephus, The Life Against Apion, translated by H. ST. J. Thackeray, London, William Heinemann, 1925.
 • Justin Martyr, “The Dialogue with Trypho: A Jew”, The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus, translated by A. Cleveland Coxe, New York, Charles Scribner’s Sons, 1913, vol. 1.
 • Kee, Howard Clark, The Beginnings of Christianity: An Introduction to the New Testament, New York. London, T and T Clark International, 2005.
 • Marjanen, Antti, “Montanism: Egalitarian Ecstatic New Prophecy”, A Companion to Second-Century Christian ‘Heretics’, Antti Marjanen and Petri Luomanen (eds.), Brill, Leiden, Vol. 76, 2005.
 • Myllykoski, Matti, “Cerinthus”, A Companion to Second-Century ChristianHeretics’, Antti Marjanen and Petri Luomanen (eds.), Brill, Leiden, 2005.
 • Ramsay, William, Historical Geography of Asia Minor, London: John Murray, Albemarle Street 1980.
 • Rowland, Christopher, The Open Heaven: A Study of Apocalyptic in Judaism and Early Christianity, London, SPCK, 1982.
 • Schüssler Fiorenza, Elisabeth, The Book of Revelation: Justice and Judgment, Philadelphia: Fortress, 1985.
 • Smith, Morton, “On the History of Apokalyptö and Apokalypsis”, Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East, David Hellholm (ed.), Tübingen, J. C. B. Mohr, 1983
 • Sweet, Henry Barclay, The Apocalypse of St. John: The Greek Text with Introduction Notes Dices, London, Macmilian and Co., Third Edition, 1911.
 • Thompson, Leonard L., The Book of Revelation: Apocalypse and Empire, New York, Oxford University Press, 1990.
 • Trebilco, Paul, Monograph Series 69: Jewish Communities in Asia Minor, New York, The Press Syndicate of the University of Cambridge, 1991.
 • Yarbro Collins, Adela, Crisis and Catharsis: The Power of the Apocalypse, Philadelphia, The Westminster Press, 1984.