نقش و جایگاه زنان در الهیات رهایی‌بخش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه میبد

چکیده

الهیات رهایی‌بخش یکی از الهیات‌های قرن بیستم که خواستار برابری زن و مرد در امور دینی، اجتماعی و تحقق مساوات و عدالت اجتماعی در جوامع، به‌خصوص کشورهای آمریکای لاتین هستند. این الهیات برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود قائل به جنسیت و تبعیض بین زن و مرد نیست و زنان را در عرصه‌های مختلف دوشادوش مردان می‌داند. نوشتار حاضر جستاری است در بیان نقش، جایگاه و تأثیرگذاری زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی ـ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دینی این الهیات برای رسیدن به آرمان‌های خود. ابتدا به شکل‌گیری الهیات رهایی‌بخش در آمریکای لاتین اشاره وسپس ویژگی‌های این الهیات را بیان می‌کنیم. بحث مهم دیگری که به آن پرداخته می‌شود جایگاه، زنان در الهیات رهایی‌بخش است که در این زمینه به دفاع از شخصیت و حقوق زنان در این الهیات پرداخته و درنهایت به نقش دینی کلیسایی زنان در الهیات رهایی‌بخش اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Women in Liberating Theology

نویسنده [English]

 • shahabodin vahidi mehrjardi
meybod university
چکیده [English]

Liberating theology as a twentieth century theology is a defender of the gender equality in all cultural, religious, social matters, as well as realization of social justice especially in the Latin American countries. This article is an attempt to express the role, position and influence of women in different social, economic, cultural, political, and religious areas of this theology in order to achieve their goals. In this research, we firstly survey the origin of the liberation theology in Latin America. Then, we summarize the general characteristics of liberation theorem. Finally, we study the place of women in liberating theology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Women
 • liberating theology
 • churches
 • Medellin council
 • genderless
 • گراس، جان، وحشت در آمریکای لاتین، محمّدعلی آقایی‌پور و محمّدعلی صفریان، تهران، خوارزمی، 1357ش.
 • لین، تونی، تاریخ تفکر مسیحی، روبرت آسریان، تهران، فروزان‌فر، 1380ش.
 • مصطفوی کاشانی، لیلا، پایان صدسال تنهایی؛ سیری در اعتقادات مذهبی مردم آمریکای لاتین، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات بین‌الملل، 1374ش.
 • ناس، جان بی، تاریخ جامع ادیان، علی‌اصغر حکمت، چاپ هشتم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1375ش.
 • یوسفیان، جواد، کلیسای شورشی، مذهب و انقلاب در آمریکای لاتین، تهران، نشر نی، 1368ش.
 • Ackermann, D.M., “Liberation and practical theology: a feminist perspective on ministry”, Journal of Theology for Southern Africa, no.52, 1985.
 • Aquino, Maria Pilar, “Our Cry for Life: Feminist Theology from Latin America”, trans. Dinah Livingstone, Maryknoll, N.Y., Orbis 1993.
 • Batston, David& Mendieta, Eduardo& Lorentzen, Lois Ann &Hopkins, Dwight N., “Liberation Theologies, Postmodernity and the Americas”, Routledge, London & New York, 1997.
 • Boff, Leonardo & Clodovis Boff, , “Introducing Liberation Theology”, trans. Paul Burns, Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 1987.
 • Fiorenza, E.S., “Emerging issues in feminist Biblical interpretation”, in J.L. Weidman (ed.), Christian Feminism: Visions of a New Humanity, San Francisco: Harper & Row, 1984.
 • Gutierrez, Gustavo, A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation, ed. & trans. Sister Caridad Inda & John Eagleson, Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1988.
 • McAfee Brown, Robert, Gustavo Gutierrez: An Introduction to Liberation Theology, Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 1990.
 • McFague, S., Metaphorical Theology: Models of God in Religious Language, London, SCM Press, 1982.
 • Ress, Mary Judith, Feminist Theologians Challenge Churches, (May 31, 1984), Alfred T. Hennelly, S.J., ed., Liberation Theology: A Documentary History, Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 1990.
 • Row, Christophoer, Liberation theology, Cambridge University Press, 1999.
 • Ruether, R.R., Sexism and God-talk, Boston, Beacon Press, 1983.
 • Russell, L.M., “Women and Ministry: Problem or Possibility?” in J.L.Weidman, 1984.
 • Parsons, Susan Frank, Feminist Theology, Cambridge University Press, 2002.
 • Virginia Fabella, M.M. & Mercy Amba Oduyoye, , “With Passion and Compassion: Third World Women Doing Theology”, Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 1993.