عیسای تاریخی و پاسخ بولتمان به آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ادیان و عرفان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه ادیان و عرفان، دانشکده الهیات و فلسفه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 گروه ادیان و عرفان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در سده­های هجدهم و نوزدهم شماری از اندیشمندان با اتخاذ دیدگاه­هایی تاریخی – انتقادی، دربارۀ حیات و شخصیت عیسی مسیح تحقیق کردند و از او تصویری به دست دادند که با تصویر الهیات و کتاب مقدس مسیحی بسیار متفاوت بود. در این تحقیقات عیسی مسیح گاه همچون فردی صرفاً بشری با دعاوی مسیحایی و آرمان‌هایی سیاسی معرفی می­شد که به خطا در آرزوی فرارسیدن ملکوت خدا بود و سرانجام نیز ناکام از آن‌چه طلب می­کرد به صلیب کشیده شد. در مقابل، رودوُلف بولتمان با طرح دوگانۀ عیسای تاریخ و مسیح ایمان، مدعی شد پیدایش و پایایی ایمان مسیحی متوقف بر شخصیت تاریخی عیسی و آگاهی از چندوچون حیات او نیست. هدف این پژوهش طرح و بررسی پاسخ بولتمان به تحقیقات تاریخی-انتقادی دربارۀ عیسای تاریخی است. برای این کار، پس از طرح کلیات آن تحقیقات، به آثار بولتمان رجوع می­کنیم و نشان می­دهیم که از نظر او مسیح ایمان متعلق ایمان مسیحی است و نه عیسای تاریخی. بنابراین، ایمان مسیحی از انتقادات تحقیقات تاریخی-انتقادی دربارۀ عیسی آسیب نمی­بیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Jesus and Bultmann's Answer to It

نویسندگان [English]

 • mohamad sabaei 1
 • Fatemeh Lajevardi 2
 • Tahereh Hajebrahimi 3
1 Department of Religions and Mysticism, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Theology and Philosophy, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
3 Department of Religions and Mysticism, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In Eighteenth and nineteenth centuries some of the thinkers with adoption of a historical-critical attitude, research on the life and personality of Jesus Christ and drew a picture of him which was very different with the picture of Christian theology and Bible. In these researches, Jesus Christ sometimes presented as simply human person with messianic claims and political ideals who mistakenly was wishing in coming of kingdom of God and finally failed in his demands, hung on gallows. In contrast, Rudolf Bultmann with present the dual of the Jesus of history and Christ of faith, claimed that appearance and stability of the Christian faith need not to the awareness of historical personality and life of Jesus. Purpose of this research is to survey Bultmann's answer to the historical-critical researches on the historical Jesus. For this, after presentation of the outline of these researches, refer to Bultmann's works and show that according to him it is the Christ of faith that is object of Christian faith and not the historical Jesus. Therefore, Christian faith does not damage from critics of the historical- critical researches on Jesus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Historical Jesus
 • Christ of faith
 • preaching
 • Rudolf Bultmann
 • Christian theology
 • عهد جدید براساس کتاب مقدس اورشلیم، ترجمۀ پیروز سیار، تهران، نی، 1387ش.
 • فرگوسن، دیوید، رودولف بولتمان، ترجمۀ انشاالله رحمتی، تهران، گام نو، 1382ش.
 • گرنز، استنلی جی. و اولسن، راجر ای، الاهیات مسیحی در قرن بیستم، مترجمان روبرت آسریان و میشل آقامالیان، تهران، ماهی، 1389ش.
 • هندرسن، ایان، رودلف بولتمان، ترجمۀ محمد سعید حنایی کاشانی، تهران، هرمس، 1393ش.
 • Bultmann, Rudolf, A Commentary on the Johannine Epistles, R. Philip O'Hara with Lane C. McGaughy and Robert W. Funk (trs.), USA, Fortress Press, 1973.
 • Idem, Existence and Faith. Schubert M. Ogden (tr.), USA, The World Publishing Company, 1960.
 • Idem, Faith and understanding. Louise Pettibone Smith (tr). USA: SCM Press Ltd, 19669.
 • Idem, History of the Synoptic Tradition, John Marsh (tr.), USA, Harper& Row Publisher, 1963.
 • Idem, Jesus Christ and Mythology, USA: Charles Scribner's Sons, 1958.
 • Idem, “New Approach to the Synoptic Problem”, The Journal of Religion, no.4, 1926.
 • Idem, New Testament and Mythology and Other Basic Writings, Schubert M. Ogden (tr.), USA, SCM Press Ltd, 1984.
 • Idem, Primitive Christianity in It's Contemporary Setting, R. H. Fuller (tr.), USA, Meridian Books, 1957.
 • Idem, The Second Letter to the Corinthians. Roy A Harrisville (tr.), USA, Augsburg Publishing House, 1958.
 • Idem, The Gospel of John: A Commentary, G. R. Beasley-Murray (tr.), USA, The Westminster Press, 1971.
 • Idem, Theology of New Testament. Kendrick Grobel (tr.), USA, Charles Scribner's Sons, 1951.
 • Galvin, John, P., “Modern Western Christology”, The Blackwell Companion to Jesus, Delbert Burkett (ed.), UK, Blackwell Publishing Ltd, 2011.
 • Gowler, David, B., “The Quest for the Historical Jesus”, The Blackwell Companion to the Jesus, Delbert Burkett (ed.), UK, Blackwell Publishing Ltd, 2011.
 • Paget, James, Carleton, “Quest for the Historical Jesus”, The Cambridge Companion to Jesus, Markus Bockmuehl (ed.), UK, Cambridge University Press, 2003.
 • Spence, Alen, J., Christology: A Guide for the Perplexed, UK, Bloomsbury T&T Clark, 2013.