مبانی عرفانی اخلاق در آراء پولس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

اهمیت و نقش پولس رسول درتاریخ مسیحیت امری مسلم است. زیستِ مسیحیِ پولس با مکاشفۀ روحانی او از عیسی مسیح آغاز شد؛ این رخدادِ ایمانی، آراء الاهیاتی و اخلاقیِ پولس را به بار نشاند، به‌طوری‌که قلب آموزه‌های پولس را «عرفانِ مسیح» او تلقی کرده‌اند. بر این مبنا، آموزه‌های الاهیاتی و اخلاقیِ او با هم مرتبط‌اند. عنصر اصلی اخلاقیات پولس، عشق به عنوان موهبت«روح»، در تناظر با ایمان (ثمرۀ فیض)، عنصر اصلیِ الاهیات او، تحقق شریعت حقیقی را میسر می‌کند؛ فرد مسیحی با عشق و ایمان به مسیح، که تجسم روح و فیض خداست، با کسب وضعیت وجودیِ جدیدی، به انسان جدیدِ اخلاقی متبدّل می‌شود. براساس عرفانِ پولس، «بودن در مسیح»، «خلقت جدید» در پارسایی و تقدّس را در پی دارد. این نگرش با کمک تبیین اخلاقی-عرفانی از مناسک، شریعت عشق را بجای شریعت اعمال، در آموزه‌های الاهیاتی او جایگزین می‌سازد. در این پژوهش، آموزه‌های اخلاقی پولس را با توجه به ویژگی‌های خاص شخصیت او، مواجهه با بحرانِ روحی در شریعت‌گرایی سختِ او و نهایتاً شکل‌گیری آن‌ها بر محور مکاشفۀ عرفانی‌اش از عیسی مسیح، مورد کنکاش قرار داده‌ایم. ادامه این جستار با فرض ایدۀ عرفانِ اخلاقی به اخلاقیات پولسی و رواقی و وجوه اشتراک و افتراق آن دو، پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mystical Foundations of St. Paul's Ethical Doctrines

نویسندگان [English]

  • Homeyra Arsanjani 1
  • m Zurvani 2
1 Author, Great Islamic Encyclopaedia
چکیده [English]

The vital role of St.Paul in the history of Christianity needs no proof. Christian life of Paul began with his own vision of Christ; This conversion resulted in his theological and ethical teachings. So that, his “Christ-Mysticism” has been regarded as the heart of his ideas and thought. Accordingly, love, as the major element of Paul’s ethic and the gift of “spirit”, parallel to faith, as the main element of his theology and the fruit of grace, make the fulfillment of true Law possible. In Pauline mysticism, “being-in-Christ” follows a “new creation” in piety and edification. This attitude, together with a moral-mystical interpretation of sacraments substitutes Law of love for the Law of works. In this article, Paul’s ethics is surveyed with regard to his special personality, his fanatical legalism, his following psychological crisis, and finally his visionary experience of Jesus Christ. Furthermore, Pauline and Stoic Ethics are comparatively discussed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • St.Paul
  • Ethic of love
  • Christ-Mysticism
  • new creation
  • Law
  • grace
- کتاب مقدس
- Bartlet, J. Vernon, “The Religious Background of the New Testament Writings”, A Commentary on The Bible, Arthur S. Peake (ed.), Toronto & New York, Thomas Nelson & Sons Ltd, 1937.
 - Blomberg, Craig, L., Jesus and the Gosple, Nashville, B & H Academic, 2009.
- Bruce, Alexander Balman, St. Paul’s Conception of Christianity, New York, Chrales Schribner’s Sons, 1915.
- Bultmann, Rudolf, Theology of The New Testament, Kendrick Grobel(trans.), New York, Chrales Schribner’s Sons, vol.1, 1951.
- Buonaiuti, Ernesto, “Christilogy and Ecclesiology in St. Paul”, The Mystic Vision, Princeton University Press, 1970.
- Campbell, James M., Paul the Mystic, New York & London, G.P., Putnam’s Sons, 1908.
- Cumont, Franz, Oriental Religions in Roman Paganism, Chicago, Open Court Publishing Company, 1911.
- Deissmann, Adolf, The Religion of Jesus and The Faith of Paul, London, Hodder & Stoughton Ltd, 1923.
- Idem, St. Paul: A Study in Social and Religious History, New York & London, Hodder & Stoughton Ltd, 1912.
- Gardner, Percy, The Religious Experience of Saint Paul, New York, G.P. Putnam’s Sons, 1911.
- Gilbert, G.H., “The Greek Elemnt in Paul’s Letters”, The Biblical World, The University of Chicago Press, vol.33, no.2, Feb.1909.
- Graef, Hilda, The Story of Mysticism, London, Peter Davies, 1966.
- Grant, Frederick Clifton, “St. Paul and Stoicism”, The Biblical World, The University of Chicago Press, vol.45, no.5, 1915.
- Hatch, W.H.P., The Pauline Idea of Faith, Cambridge, Harvard Uviversity Press, 1917.
- Hincks, Edward W., “The Apostle Paul’s Mysticism”, The Biblical World, The University of Chicago Press, vol.2, no.5, 1893.
- Kennedy, H. A. A., ST. Paul and the Mystery Religions, New York & London, Hodder & Stoughton Ltd, 1913.
- Idem, “The Pauline Theology”, A Commentary on The Bible, Arthur S. Peake (ed.), Toronto & New York, Thomas Nelson & Sons Ltd, 1937.
- Knopf, Rudolf, “Paul and Hellenism”, The American Journal of Theology, The University of Chicago Press, vol.18, no.4, Oct. 1914.
- Loisy, Alfred, “The Christian Mystery”, The Hibbert Journal, L.P. Jacks & G.F. Hicks (eds.), London, G. Allen and Unwin Ltd, vol.10, 1912.
- McGiffert, A.C., “Apostolic Age”, Encyclopaedia of Religion and Ethics, James Hastings(ed.), England, vol. I, 1980.
- Idem,” Mysticism in The Early Church”, The American Journal of Theology, University of Chicago Press, vol.11, no.3, Jul. 1907.
- Nock, Arthur Darby, Early Gentile Christianity and its Hellenistic Background, New York, Harper & Row, 1964.
- Ross, Alexander, “The Pauline Epistles”, The New Bible Commentary, F. Davidson (ed.), Michigan, W.M.B., Eerdmans Publishing, 1953.
- Schweitzer, Albert, The Mysticism of Paul the Apostle, William Montgomery (trans.), USA, Johns Hopkins University press, 1998.
- Smith, Margaret, An Introduction to Mysticism, London, Sheldon Press, 1977;
- Spencer, Sidney, Mysticism in World Religion, G. Allen and Unwin Ltd, nd. ;
- Stewart, James S., A man in Christ, New York, Harper & Row, 1935.
- Troupe, J.F., St. Paul and the Mystery Religions, Boston, Gorham Press, 1964;
- Verhey, A.D., “Ethics: NT Ethics”, The International Standard Bible Encyclopedia, Michigan, W.B. Eerdmans Publishing, vol.2, 1979.
- Webster, J.H., & J.H. Gerstner, “Pauline Theology”, The International Standard Bible Encyclopedia, Michigan, vol.3, 1979.
- Ziesler, John, Pauline Christianity, Oxford & New York, Oxford Univerity Press, 1990.