موضوعات = ادیان هندی
نگاهی به مفهوم گورو در عرفان هندویی از منظر شنکره

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 79-102

مریم باقرزاده؛ فاطمه لاجوردی؛ ابوالفضل محمودی


سیر تحول مفهوم تطهیر در دین هندویی

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 1-15

نسرین بنی اسدی


تحلیل مفهوم و جایگاه دینی مَنْتْره (ذکر) در دین هندویی

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 23-44

سید محمد روحانی؛ محمد علیمردی؛ سمانه سالاری سلاجقه


مفهوم مایا در مکتب ودانته و مقایسۀ آن با برخی از مفاهیم اسلامی

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 61-84

مهران رهبری