موضوعات = یهودیت
کتاب اِشَعْیای نبی: وحدت نویسندگی یا تعدد نویسندگی

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 1-30

مظاهر احمدتوبی


شریعت در قیاس با طریقت در داستان موسی و شبان مثنوی

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 57-78

اکرم اقدسی؛ شهرام پازوکی


آشر گینزبرگ: بانی صهیونیسم فرهنگی

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 141-162

بهاره ضمیری جیرسرایی؛ نوری سادات شاهنگیان


واکاوی مفهوم اطاعت در عهد عتیق

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 163-188

عبدالحسین لطیفی