موضوعات = مسیحیت
کتاب اِشَعْیای نبی: وحدت نویسندگی یا تعدد نویسندگی

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 1-30

مظاهر احمدتوبی


مبانی عرفانی اخلاق در آراء پولس

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 31-56

حمیرا ارسنجانی؛ مجتبی زروانی


شریعت در قیاس با طریقت در داستان موسی و شبان مثنوی

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 57-78

اکرم اقدسی؛ شهرام پازوکی


وارستگی و رنج در الاهیات سلبی- تمثیلی یوحنای صلیبی

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 73-98

مسعود صادقی؛ ربابه آبداری


جایگاه زن در تعالیم مکاتب گنوسی مسیحی: مباحث نظری و عملی

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 85-108

مریم السادات سیاهپوش؛ لیلا هوشنگی؛ حجت الله جوانی


نگاه ابوعیسی وراق به مسیحیت

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 121-145

ولی عبدی


درآمدی بر الاهیات اجتماعی کاتولیک در دورة مدرن

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 148-170

اسماعیل علی‌خانی