کلیدواژه‌ها = لوگوس
عناصر اصلی تفکر معنوی در اندیشه هیدگر و مولانا

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 67-92

10.30495/jrs.2022.20786

یوسف سیف زاد آبکنار؛ بهمن پازوکی


رویکرد اریگن به مسیح‌شناسی

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 149-166

مریم طهماسبی حاجی‌وند؛ طاهره حاج ابراهیمی