کلیدواژه‌ها = نجات
شریعت و نجات از دیدگاه پولس

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 118-143

10.30495/jrs.2022.20788

محبوبه صفایی صادق؛ طاهره حاج ابراهیمی


آفرینش و نجات از دیدگاه ابراهیم ابوالعافیه و اسحاق لوریا

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 211-224

10.30495/jrs.2022.20792

فاطمه مغفوری؛ محمدرضا عدلی؛ بخشعلی قنبری


شمول‌گرایی فراگیر: بررسی نظریة نجات ملاصدرا

دوره 8، 2 (16 پاییز و زمستان 1393)، مرداد 1394، صفحه 77-109

محمد صادق زاهدی؛ علی صداقت


بررسی تطبیقی «معرفت» در عرفان اسلامی و عرفان گنوسی

دوره 8، 1 (15 بهار تابستان 1393)، مرداد 1393، صفحه 33-52

سید علی محمد سجادی؛ احمد خاتمی؛ فرشته جعفری


بررسی تطبیقی کارکردهای فیض در الهیات کاتولیک و قاعدۀ لطف در کلام شیعه

دوره 8، 1 (15 بهار تابستان 1393)، مرداد 1393، صفحه 165-200

رئوف نصرتیان؛ مهدی قاسمی