کلیدواژه‌ها = آفرینش
آفرینش و نجات از دیدگاه ابراهیم ابوالعافیه و اسحاق لوریا

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 211-224

10.30495/jrs.2022.20792

فاطمه مغفوری؛ محمدرضا عدلی؛ بخشعلی قنبری


اسطوره‌های آفرینش انسان در مصر و بین‌النهرین

دوره 8، 1 (15 بهار تابستان 1393)، مرداد 1393، صفحه 53-75

جواد فیروزی؛ سمیه حقیقت


آفرینش عیسی مسیح در کتاب مقدس و قرآن

دوره 7، 2 (14 پاییز و زمستان 1392)، بهمن 1392، صفحه 45-74


حرکت حبی در آفرینش و رابطه آن با نَفَس رحمانی حق

دوره 5، 1 (9 بهار وتابستان 1390)، فروردین 1390، صفحه 59-74

فاطمه عباسی


مفهوم رنج از دیدگاه مولوی

دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1388)، فروردین 1388، صفحه 57-73

فاطمه لاجوردی؛ زینب ابراهیمی