کلیدواژه‌ها = اتحاد
وارستگی و رنج در الاهیات سلبی- تمثیلی یوحنای صلیبی

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 73-98

مسعود صادقی؛ ربابه آبداری


نگاه ابوعیسی وراق به مسیحیت

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 121-145

ولی عبدی


معرفی خرّمدینیه یا خرمیّه

دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1388)، مهر 1388، صفحه 63-88

محمد جواد شمس


مسیحیت در آثار متکلمان مسلمان* (تا قرن 6ه )

دوره 1، 2 (2 پاییزوزمستان1386)، آذر 1386، صفحه 127-165

داود داداش نژاد


احوال و آرای عرفانی قدیس بوناونتوره

دوره 1، 2 (2 پاییزوزمستان1386)، آذر 1386، صفحه 199-130

حمید محمودیان