کلیدواژه‌ها = الهیات سلبی
قرائت آیین ارتدوکس از «فهم‌ناپذیری خدا»

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 211-234

محمد مدبر چهاربرج؛ الیاس عارف زاده


سخن گفتن از خدا در تفکر سنایی با تکیه بر الهیات سلبی

دوره 9، 2 (18 پاییز و زمستان 1394)، اسفند 1394، صفحه 107-132

سمانه فیضی؛ حسن سعیدی


عرفان دیونوسیوس: سلب گرایی و استعلاء

دوره 5، 2 (10 پاییز وزمستان 1390)، مهر 1390، صفحه 57-74

معصومه کبیری طامه؛ بهزاد سالکی