کلیدواژه‌ها = پولس
شریعت و نجات از دیدگاه پولس

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 118-143

10.30495/jrs.2022.20788

محبوبه صفایی صادق؛ طاهره حاج ابراهیمی


مبانی عرفانی اخلاق در آراء پولس

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 31-56

حمیرا ارسنجانی؛ مجتبی زروانی


پولس و شریعت

دوره 8، 2 (16 پاییز و زمستان 1393)، مرداد 1394، صفحه 53-75

بابک خاصه خان؛ حبیب بشیرپور


خاستگاه و ظهور عرفان مسیحی

دوره 5، 2 (10 پاییز وزمستان 1390)، مهر 1390، صفحه 7-34

علی بادامی