کلیدواژه‌ها = عرفان مسیحی
وارستگی و رنج در الاهیات سلبی- تمثیلی یوحنای صلیبی

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 73-98

مسعود صادقی؛ ربابه آبداری


خاستگاه و ظهور عرفان مسیحی

دوره 5، 2 (10 پاییز وزمستان 1390)، مهر 1390، صفحه 7-34

علی بادامی


ویژگی های عشق الهی از دیدگاه یوحنای صلیبی

دوره 2، 2 (4 پاییز وزمستان 1387)، مهر 1387، صفحه 161-192

ابوالفضل محمودی؛ لیلا رضایی


احوال و آرای عرفانی قدیس بوناونتوره

دوره 1، 2 (2 پاییزوزمستان1386)، آذر 1386، صفحه 199-130

حمید محمودیان