کلیدواژه‌ها = بهکتی
ماهیت و مراتب بهکتی در اندیشه چَیتَنیَه

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 66-88

مهدیه امین زاده گوهری؛ ابوالفضل محمودی


طریقت عشق و مدارا در سلوک عرفانی شیخ نظام‌الدین اولیاء و کبیر

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 167-187

شمس علی فتحی مرشت؛ محمدرضا عدلی


نخستین نمودهای بهکْتی یا عبادت عاشقانه در متون هندویی

دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان1391)، فروردین 1391، صفحه 7-34

پریا الیاسی


نگاهی به تاریخچۀ شیواپرستی در دین هندویی: خاستگاه، تحول و مکاتب آن

دوره 2، 1(3 بهار وتابستان 1387)، فروردین 1387، صفحه 129-161

فتح الله مجتبایی؛ پریا الیاسی


مکشا از دیدگاه مکتب بهکتی ویشنویی (از رامانوجه تا نانک)

دوره 1، 1 (1 بهارو تابستان1386)، فروردین 1386، صفحه 201-220

ابوالفضل محمودی؛ سمانه تولیتی