کلیدواژه‌ها = تورات
خاستگاه اخلاق یهودی در عهد عتیق

دوره 7، 1 (13 بهار تابستان 1392)، فروردین 1392، صفحه 71-95

اعظم پرچم؛ مهدی حبیب اللهی


سامانۀ زیستی موجودات با تکیه بر قرآن کریم و تورات

دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1388)، مهر 1388، صفحه 111-142

محیالدین قنبری


موسی و عیسی (ع) در انسان کامل جیلی

دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1388)، فروردین 1388، صفحه 155-179

محمد علی یوسفی