کلیدواژه‌ها = اسطوره
نسبت دین و اسطوره از منظر مکس مولر

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 89-108

عباس رحیمی؛ قربان علمی؛ ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق


بررسی «اعیان ثابته» با «کهن‌الگوها» در اندیشۀ ابن‌عربی و یونگ از منظر کارکردها

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 47-71

روشنک جهانی؛ علی سنایی؛ عظیم حمزئیان؛ حبیب الله نادری


دین و تجربة امر قدسی از نگاه میرچا الیاده

دوره 8، 2 (16 پاییز و زمستان 1393)، مرداد 1394، صفحه 111-139

مهدی لک زایی


اسطوره‌های آفرینش انسان در مصر و بین‌النهرین

دوره 8، 1 (15 بهار تابستان 1393)، مرداد 1393، صفحه 53-75

جواد فیروزی؛ سمیه حقیقت


نمادپردازی بلندی در اندیشة دینی

دوره 5، 1 (9 بهار وتابستان 1390)، فروردین 1390، صفحه 93-114

فاطمه لاجوردی؛ حکیمه طالش بابایی


دین و اسطوره: بررسی نظریۀ ارنست کاسیرر دربارۀ اسطوره

دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1388)، مهر 1388، صفحه 35-62

حسن جعفری


فریدریش مکس مولر و علم ادیان

دوره 2، 2 (4 پاییز وزمستان 1387)، مهر 1387، صفحه 145-159

مهدی لک زایی