کلیدواژه‌ها = نماد
کتا‌ب دانیال به مثابه متن آپوکالیپسی: ویژگی‌ها و نمادهای آن

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 193-215

فاطمه مقصودیان؛ لیلا هوشنگی؛ آزاده رضایی


نمادپردازی «گره» با توجه به کهن‌الگوی «پیوند مقدّس»

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 73-96

خلیل حکیمی فر؛ ولی الله نصیری


نمادپردازی بلندی در اندیشة دینی

دوره 5، 1 (9 بهار وتابستان 1390)، فروردین 1390، صفحه 93-114

فاطمه لاجوردی؛ حکیمه طالش بابایی


دین و اسطوره: بررسی نظریۀ ارنست کاسیرر دربارۀ اسطوره

دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1388)، مهر 1388، صفحه 35-62

حسن جعفری