کلیدواژه‌ها = قرآن
بررسی واژه «ذَرَأ» در قرآن و متون مقدس یهودی-مسیحی

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 235-260

محمود مکوند؛ الهام شیرمحمدی


بررسی دیدگاه تسدال در مقایسۀ تطبیقی مفهوم قرآنی میزان با دین مصر باستان

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 15-46

محمدصادق حیدری؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ حبیب الله حلیمی جلودار


آفرینش عیسی مسیح در کتاب مقدس و قرآن

دوره 7، 2 (14 پاییز و زمستان 1392)، بهمن 1392، صفحه 45-74