کلیدواژه‌ها = تصوف
دیدگاه توماس مرتن درباب اسلام و تصوف

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 74-101

10.30495/jrs.2022.19941

رضا رضایی؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ شهرام پازوکی


چیستی و کارکرد رؤیاها در آثار عرفان اسلامی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 215-239

10.30495/jrs.2022.19947

وحید محمودی؛ امیرعلی مازندرانی


بررسی اصطلاح «خلیفة الله» در متون عرفانی (قرن دوم تا یازدهم هجری قمری)

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 119-148

مسعود شاورانی


طریقت عشق و مدارا در سلوک عرفانی شیخ نظام‌الدین اولیاء و کبیر

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 167-187

شمس علی فتحی مرشت؛ محمدرضا عدلی


رستگاری فرعون در قرآن کریم

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 83-113

محمود شیخ


مروری بر آموزۀ «خلیفة اللّه» در اسلام

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، شهریور 1398، صفحه 95-132

مسعود شاورانی


رویکرد اجتماعی شیخ احمد جام به اصناف دینی عصر خود

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 109-140

محمود شیخ؛ زهرا امیرخان


امام علی(ع) در متون صوفیه (با تأکید بر متون تصوف تا قرن پنجم قمری)

دوره 10، 1 (19 بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 1-20

زهرا ابراهیمی؛ ابوالفضل محمودی


شیخ احمد تجانی و طریقت تجانیه

دوره 10، 1 (19 بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 67-80

مرتضی خسروشاهی؛ محمدجواد شمس


تأملی در پیوند تاریخی بایزید بسطامی با امام جعفرصادق (ع)

دوره 7، 1 (13 بهار تابستان 1392)، فروردین 1392، صفحه 153-176

محمد جواد شمس


باطنیگری، اتهام عین القضات همدانی

دوره 6، 2 (12 پاییز وزمستان 1391)، مهر 1391، صفحه 133-162

فاطمه کیائی


کرامت از منظر ابن سینا و ابن عربی

دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1388)، فروردین 1388، صفحه 9-30

بهرام پروین گنابادی؛ حسن قادری


خطبۀالبیان و شطحیات عارفان

دوره 2، 1(3 بهار وتابستان 1387)، فروردین 1387، صفحه 9-48

رضا اسدپور