کلیدواژه‌ها = عشق
ماهیت و مراتب بهکتی در اندیشه چَیتَنیَه

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 66-88

مهدیه امین زاده گوهری؛ ابوالفضل محمودی


طریقت عشق و مدارا در سلوک عرفانی شیخ نظام‌الدین اولیاء و کبیر

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 167-187

شمس علی فتحی مرشت؛ محمدرضا عدلی


عشق در عهدجدید

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 173-194

ملیحه شیرخدائی؛ ابوالفضل محمودی؛ طاهره حاج ابراهیمی


مفهوم مایا در مکتب ودانته و مقایسۀ آن با برخی از مفاهیم اسلامی

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 61-84

مهران رهبری


وارستگی و رنج در الاهیات سلبی- تمثیلی یوحنای صلیبی

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 73-98

مسعود صادقی؛ ربابه آبداری


تأثیر عشق بر سلامت معنوی نزد فروم و مولوی

دوره 9، 2 (18 پاییز و زمستان 1394)، اسفند 1394، صفحه 73-106

محمد عبدالرحیمی؛ محمدتقی فعالی


هستی شناسی مولانا

دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان1391)، فروردین 1391، صفحه 53-77

حبیب بشیرپور؛ طاهره حاج ابراهیمی


جان میلتون و اخلاق زناشویی مسیحی

دوره 5، 2 (10 پاییز وزمستان 1390)، مهر 1390، صفحه 157-181

ارسطو میرانی


رابطۀ عشق الهی و ارزش زندگی بر اساس جهان بینی ابن عربی

دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1389)، فروردین 1389، صفحه 113-144

مهدیه سادات کساییزاده


مفهوم رنج از دیدگاه مولوی

دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1388)، فروردین 1388، صفحه 57-73

فاطمه لاجوردی؛ زینب ابراهیمی