کلیدواژه‌ها = دین
نسبت دین و اسطوره از منظر مکس مولر

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 89-108

عباس رحیمی؛ قربان علمی؛ ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق


درآمدی بر الاهیات اجتماعی کاتولیک در دورة مدرن

دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 148-170

اسماعیل علی‌خانی


دین و تجربة امر قدسی از نگاه میرچا الیاده

دوره 8، 2 (16 پاییز و زمستان 1393)، مرداد 1394، صفحه 111-139

مهدی لک زایی


دین و مدرنیته از نگاه آنتونی گیدنز

دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان1391)، فروردین 1391، صفحه 95-120

فریبا طشت زر؛ حسین حیدری؛ جواد روحانی رصاف


انسان شناسی دین و نمادهای قدسی در اندیشه کلیفورد گیرتس

دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1389)، فروردین 1389، صفحه 91-112

جواد فیروزی


دین و اسطوره: بررسی نظریۀ ارنست کاسیرر دربارۀ اسطوره

دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1388)، مهر 1388، صفحه 35-62

حسن جعفری


اندیشه های دینی مهاتما گاندی

دوره 1، 1 (1 بهارو تابستان1386)، فروردین 1386، صفحه 31-59

محمّد سرگل زایی