نویسنده = شهاب الدین وحیدی مهرجردی
تعداد مقالات: 1
1. نقش و جایگاه زنان در الهیات رهایی‌بخش

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 257-302

شهاب الدین وحیدی مهرجردی