نویسنده = فاطمه لاجوردی
تأثیرات فرهنگ ایران باستان بر فرهنگ اسلامی در دورۀ عباسی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-24

قاسم احمدی؛ فاطمه لاجوردی؛ محمدرضا عدلی


اسطوره‌های بنیادین در باور یارسان (اهل‌حق)

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 23-45

مزدک توسلی؛ فاطمه لاجوردی


پژوهشی پیرامون هویت نویسندۀ کتاب مکاشفه

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 97-118

آزاده رضایی؛ فاطمه لاجوردی


مفهوم «احساس» در آثار نخستین شلایرماخر

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 1-20

بابک برومندفر؛ شهرام پازوکی؛ سید مسعود زمانی؛ فاطمه لاجوردی


نمادشناسی منورا، چراغدان هفت شاخه یهود

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 21-37

زینب بنی اسد؛ فاطمه لاجوردی؛ شهرام پازوکی؛ طاهره حاج ابراهیمی


نگاهی به مفهوم گورو در عرفان هندویی از منظر شنکره

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 79-102

مریم باقرزاده؛ فاطمه لاجوردی؛ ابوالفضل محمودی


انسان‌شناسی عرفانی در سنت یهودی با تأکید بر زُهر

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 151-172

مژده شریعتمداری؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ فاطمه لاجوردی


عیسای تاریخی و پاسخ بولتمان به آن

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 195-213

محمد صبائی؛ فاطمه لاجوردی؛ طاهره حاج ابراهیمی


استحاله و تغییر هستی‌شناختی در آیین‌های گذار

دوره 10، 1 (19 بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 21-35

فاطمه بیات فرد؛ فاطمه لاجوردی


دین یهود و مسائل زیست محیطی

دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان1391)، فروردین 1391، صفحه 35-52

معصومه انصاری؛ فاطمه لاجوردی


نمادپردازی بلندی در اندیشة دینی

دوره 5، 1 (9 بهار وتابستان 1390)، فروردین 1390، صفحه 93-114

فاطمه لاجوردی؛ حکیمه طالش بابایی


مفهوم رنج از دیدگاه مولوی

دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1388)، فروردین 1388، صفحه 57-73

فاطمه لاجوردی؛ زینب ابراهیمی