نویسنده = محمدرضا عدلی
آفرینش و نجات از دیدگاه ابراهیم ابوالعافیه و اسحاق لوریا

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 211-224

10.30495/jrs.2022.20792

فاطمه مغفوری؛ محمدرضا عدلی؛ بخشعلی قنبری


طریقت عشق و مدارا در سلوک عرفانی شیخ نظام‌الدین اولیاء و کبیر

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 167-187

شمس علی فتحی مرشت؛ محمدرضا عدلی


تبلیغ دینی در مسیحیت: بررسی فعالیت‌های پاپ گِرِگوری

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 115-132

لیلا شیرمحمدی؛ محمدرضا عدلی


تاریخ دین زردشتی از منظر شرق‌شناسان

دوره 11، 1 (21 بهار تابستان 1396)، مهر 1396، صفحه 59-86

محمدرضا عدلی