نویسنده = ابوالفضل محمودی
جاناتان زیتل اسمیت: تأملی در معنا و مفهوم مقایسه در مطالعات ادیان

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-23

10.30495/jrs.2022.20783

محسن اویسی؛ مهدی لک زایی؛ ابوالفضل محمودی


آموزه بدهی‌ستوه و امام در سنّت بودایی مهایانه و تشیع اثنی‌عشری

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 119-142

10.30495/jrs.2022.19943

الهه صفری دره یی؛ ابوالفضل محمودی


مراقبه (دَهیانَه) در مهایانه بودایی بر اساس شورَنگَمَه سوترَه

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 25-46

سپیده افراشته؛ ابوالفضل محمودی


ماهیت و مراتب بهکتی در اندیشه چَیتَنیَه

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 66-88

مهدیه امین زاده گوهری؛ ابوالفضل محمودی


نگاهی به مفهوم گورو در عرفان هندویی از منظر شنکره

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 79-102

مریم باقرزاده؛ فاطمه لاجوردی؛ ابوالفضل محمودی


عشق در عهدجدید

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 173-194

ملیحه شیرخدائی؛ ابوالفضل محمودی؛ طاهره حاج ابراهیمی


مقامات و احوال در مأثورات امام علی(ع) تا سدة پنجم

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، شهریور 1398، صفحه 1-24

زهرا ابراهیمی؛ ابوالفضل محمودی


امام علی(ع) در متون صوفیه (با تأکید بر متون تصوف تا قرن پنجم قمری)

دوره 10، 1 (19 بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 1-20

زهرا ابراهیمی؛ ابوالفضل محمودی


نیروانَه در هینَه‌یانَه و مَهایانَه

دوره 9، 1 (17 بهار و تابستان 1394)، آبان 1394، صفحه 169-200

یحیی نصرتی؛ ابوالفضل محمودی


جنبه های زنانه در آیین تانترا

دوره 5، 1 (9 بهار وتابستان 1390)، فروردین 1390، صفحه 115-134

ابوالفضل محمودی؛ مزدک توسلی


ویژگی های عشق الهی از دیدگاه یوحنای صلیبی

دوره 2، 2 (4 پاییز وزمستان 1387)، مهر 1387، صفحه 161-192

ابوالفضل محمودی؛ لیلا رضایی


مکشا از دیدگاه مکتب بهکتی ویشنویی (از رامانوجه تا نانک)

دوره 1، 1 (1 بهارو تابستان1386)، فروردین 1386، صفحه 201-220

ابوالفضل محمودی؛ سمانه تولیتی