نویسنده = مجتبی زروانی
ظهور بینش‌های متعالی در ادیان عصر محوری بنا به تحلیل ساموئل آیزنشتاد

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 261-284

علی هوشمندخوی؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی


مقایسۀ الهیات سیاسی یوهانس باپتیست متز و کارل اشمیت

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 155-178

قربان علمی؛ مجتبی زروانی؛ امین افخم


مبانی عرفانی اخلاق در آراء پولس

دوره 13، 2 (26 پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 31-56

حمیرا ارسنجانی؛ مجتبی زروانی