نویسنده = طاهره حاج ابراهیمی
شریعت و نجات از دیدگاه پولس

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 118-143

10.30495/jrs.2022.20788

محبوبه صفایی صادق؛ طاهره حاج ابراهیمی


دیدگاه توماس مرتن درباب اسلام و تصوف

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 74-101

10.30495/jrs.2022.19941

رضا رضایی؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ شهرام پازوکی


عوامل مؤثر در حفظ حیات دین یهود پس از تخریب معبد دوم

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 167-188

10.30495/jrs.2022.19945

علی قناعتیان جهرمی؛ طاهره حاج ابراهیمی


رویکرد اریگن به مسیح‌شناسی

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 149-166

مریم طهماسبی حاجی‌وند؛ طاهره حاج ابراهیمی


نمادشناسی منورا، چراغدان هفت شاخه یهود

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 21-37

زینب بنی اسد؛ فاطمه لاجوردی؛ شهرام پازوکی؛ طاهره حاج ابراهیمی


ماهیت روح القدس از دیدگاه قرآن کریم و کتاب مقدس

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 61-82

جمشید سرمستانی؛ علیرضا ابراهیم؛ طاهره حاج ابراهیمی


مقایسة تکالیف و حقوق همسران در تلمود و من لایحضره الفقیه

دوره 11، 2 (22 پائیز و زمستان 1396)، اسفند 1396، صفحه 127-160

عاطفه عبدی خان؛ محمدجواد شمس؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ مجید معارف


الاهیات سلبی نزد ابن میمون

دوره 10، 1 (19 بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 137-157

مریم محمودی؛ طاهره حاج ابراهیمی


هستی شناسی مولانا

دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان1391)، فروردین 1391، صفحه 53-77

حبیب بشیرپور؛ طاهره حاج ابراهیمی


همانندی مفهوم و کارکرد نیروهای خیر و شر در طومارهای بحرالمیت و عقاید ایران باستان

دوره 4، 2 (8پاییز وزمستان 1389)، مهر 1389، صفحه 7-27

طاهره حاج ابراهیمی؛ علی قادری اردکانی


آخرالزمان در کلام عیسای ناصری و بازتاب آن در انجیلها

دوره 1، 2 (2 پاییزوزمستان1386)، آذر 1386، صفحه 91-126

طاهره حاج ابراهیمی؛ محمدرضا عدلی