نویسنده = علی صادقی شهپر
مراتب سمادهی در مکتب یوگای پاتنجلی

دوره 4، 2 (8پاییز وزمستان 1389)، مهر 1389، صفحه 43-62

علی صادقی شهپر


روش شناسی عرفان تطبیقی

دوره 2، 2 (4 پاییز وزمستان 1387)، مهر 1387، صفحه 83-108

علی صادقی شهپر


خداشناسی و جهان شناسی شنکره و رامانوجه

دوره 1، 1 (1 بهارو تابستان1386)، فروردین 1386، صفحه 101-137

علی صادقی شهپر