نویسنده = ارسطو میرانی
معنادرمانی دینی رنج در مثنوی معنوی و بهشت گمشده

دوره 8، 1 (15 بهار تابستان 1393)، مرداد 1393، صفحه 141-164

ارسطو میرانی


جان میلتون و اخلاق زناشویی مسیحی

دوره 5، 2 (10 پاییز وزمستان 1390)، مهر 1390، صفحه 157-181

ارسطو میرانی


ساخت اجتماعی سنگهه در جوامع بودایی تهرَوادهای

دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1388)، مهر 1388، صفحه 161-187

ارسطو میرانی


نقش و جایگاه صدیق در جماعت حسیدی

دوره 2، 1(3 بهار وتابستان 1387)، فروردین 1387، صفحه 163-181

ارسطو میرانی