نویسنده = لیلا هوشنگی
کتا‌ب دانیال به مثابه متن آپوکالیپسی: ویژگی‌ها و نمادهای آن

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 193-215

فاطمه مقصودیان؛ لیلا هوشنگی؛ آزاده رضایی


جایگاه زن در تعالیم مکاتب گنوسی مسیحی: مباحث نظری و عملی

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 85-108

مریم السادات سیاهپوش؛ لیلا هوشنگی؛ حجت الله جوانی


متون دینی زرتشتی و محیط زیست: نقش انسان در آبادانی زمین و طبیعت

دوره 10، 2 (20 پاییز و زمستان 1395)، مهر 1396، صفحه 111-131

پروانه عروج نیا؛ لیلا هوشنگی