نویسنده = قربان علمی
نسبت دین و اسطوره از منظر مکس مولر

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 89-108

عباس رحیمی؛ قربان علمی؛ ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق


ظهور بینش‌های متعالی در ادیان عصر محوری بنا به تحلیل ساموئل آیزنشتاد

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 261-284

علی هوشمندخوی؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی


مقایسۀ الهیات سیاسی یوهانس باپتیست متز و کارل اشمیت

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 155-178

قربان علمی؛ مجتبی زروانی؛ امین افخم


مفهوم ایمان از دیدگاه محمد غزالی و مارتین لوتر

دوره 5، 2 (10 پاییز وزمستان 1390)، مهر 1390، صفحه 75-101

احسان شکوری نژاد؛ قربان علمی