نویسنده = مریم طهماسبی حاجی‌وند
رویکرد اریگن به مسیح‌شناسی

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 149-166

مریم طهماسبی حاجی‌وند؛ طاهره حاج ابراهیمی