تماس با ما

نشانی: تهران، پونک، حصارک، واحد علوم و تحقیقات، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشکدۀ الهیات و فلسفه، گروه ادیان و عرفان تطبیقی

نکته مهم: تنها پُل ارتباطی مجله با نویسندگان محترم سامانه (وبسایت) مجله است و تمام مکاتبات از همین مجرا صورت می گیرد. 


CAPTCHA Image