دوره و شماره: دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1388) - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-192 
1. کرامت از منظر ابن سینا و ابن عربی

صفحه 9-30

بهرام پروین گنابادی؛ حسن قادری


3. مفهوم رنج از دیدگاه مولوی

صفحه 57-73

فاطمه لاجوردی؛ زینب ابراهیمی