دوره و شماره: دوره 5، 2 (10 پاییز وزمستان 1390) - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-194 
3. عرفان دیونوسیوس: سلب گرایی و استعلاء

صفحه 57-74

معصومه کبیری طامه؛ بهزاد سالکی