دوره و شماره: دوره 12، 1 (23 بهار و تابستان 1397) - شماره پیاپی 23، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-170 
2. تحلیل مفهوم و جایگاه دینی مَنْتْره (ذکر) در دین هندویی

صفحه 23-44

سید محمد روحانی؛ محمد علیمردی؛ سمانه سالاری سلاجقه


3. جوانمردی، عیاری و فتوّت در قبل و بعد از اسلام

صفحه 45-72

علی زرینی؛ محمد شفیع صفاری؛ رضا سمیع زاده