دوره و شماره: دوره 10، 2 (20 پاییز و زمستان 1395) - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-167 
2. عیلام و عیلامیان در کتاب مقدس

صفحه 27-60

میلاد جهانگیرفر؛ فرزانه گشتاسب


7. آراء سعدالدین حمویی در عرفان نظری

صفحه 151-167

عالیه نوری؛ محمدجواد شمس؛ محمد تقی فعّالی