نیروانَه در هینَه‌یانَه و مَهایانَه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ادیان و عرفان، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ادیان و عرفان، تهران، ایران

چکیده

هدف غاییِ دین­ورزی و سلوک بودایی نجات از رنج و چرخة بازپیدایی است. آموزة نیروانَه اصلی‌ترین آموزة مشترک مکاتب و طریقت‌های بودایی در تبیین آن هدف است. چندین رویکرد در تفسیر معنای این آموزه وجود دارد. رویکردهای سلبی، اثباتی و متناقض‌نما از مهمّ‌ترین آنهاست. هر کدام از طریقت‌های هینَه‌یانَه و مَهایانَه، علی‌رغم اشتراک­شان در پذیرش این اصل، از این آموزه تفسیرهای خاص خودشان را دارند. می‌توان گفت مفهوم نیروانَه در طریقت مَهایانَه نسبت به طریقت هینَه‌یانه بسط معنایی بیشتر داشته است. 

کلیدواژه‌ها