مرگ و سرنوشت روان در باور ساکنان بین النهرین باستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران، گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران، رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی، تهران، ایران

چکیده

مردم بین النهرین نیز همچون سایر فرهنگ‌های جهان باستان به مرگ می‌اندیشیدند و دربارة زندگی پس از مرگ به گمانه‌زنی می‌پرداختند. ولی، آنچه توجه هر پژوهشگری را به هنگام مطالعۀ اسطوره‌های بین النهرینی به خود جلب می‌کند، هراس فراوان آنان از مرگ و سرنوشت روان، و متعاقب آن یأس و ناامیدی شدیدی است که بر تمامی اسطوره‌های این سرزمین کهن و پهناور سایه افکنده است. در این مقاله فلسفۀ مرگ و سرنوشت روان در باورهای ساکنان بین‌ النهرین بررسی می‌شود و پیامدهای ترس و هراس از این پدیده بر جهان‌بینی و نوع زندگانی ساکنان این سرزمین واکاوی می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها